MP 101 AAP

麦克风前置放大器 - AAP 型
主要特性
  • 可选择的 48 V 幻象电源,用于电容式麦克风
  • 远程音量和静音控制端口
  • 可选择的 75 Hz 低截滤波器
  • 所有特性
近期查看的产品